تبلیغات
ماهواره

[عمومي , ]

اینهم کدهای ناگراویژن

NAGRA KEYPAGE         

                                                                   

Sat Hot Bird 3

Id 7101

Index 00: 8F 01 8D D1 2E 26 CC 23 27/05/2005
Index 01: E2 79 55 88 AC 08 73 B2 27/05/2005

REMOTE KEYS

OO : 143 001 141 209 046 038 204 035
O1 : 226 121 085 136 172 008 115 178

VIA DIGITAL

Sat Hispasat1C

Id 4101

Index 00: EC A6 81 D5 30 EB 89 79 06/04/2004 Index 01: D0 4D DD 78 AA DA 21 78 07/04/2004

REMOTE KEYS

OO : 236 166 129 213 048 235 137 121
O1 : 208 077 221 120 170 218 033 120

TV CABO

Sat Hispasat1C

Id 4901

Index 00: 5C FC 37 D3 42 E2 61 59 29/07/2004 Index 01: EB E0 CB 2C 82 2B 19 7B 06/10/2004

REMOTE KEYS

OO : 092 252 055 211 066 226 097 089
O1 : 235 224 203 044 130 043 025 123

STAR DIGITAL

Sat Turksat 1C

Id 7501

Index 00: AB E7 C7 47 D3 C9 6B 71 07/07/2003

Index 01: EB 21 CD 7F 72 FD 69 DF 21/07/2003

REMOTE KEYS

OO : 171 231 199 071 211 201 107 113
O1 : 235 033 205 127 114 253 105 223

PHILIPIPINES DREAMS TV

Sat. Agila 2 - 146 East

4E01

Index 00: 86 A5 0D E5 C9 C5 5A B8 31/05/2005

Index 01: 24 0D 55 BD D5 98 BE DF 31/05/2005

REMOTE KEYS

OO : 134 165 013 229 201 197 090 184
O1 : 036 013 085 189 213 152 190 223

ABS - CBN

ID 6F 01

Index 00: E6 1B C7 68 95 D5 61 8F 13/12/2004

Index 01: 71 09 CF 86 03 C4 2C 65 21/12/2004

REMOTE KEYS

OO : 230 027 199 104 149 213 097 143
O1 : 113 009 207 134 003 196 044 101نوشته شده توسط یورواستار در یکشنبه 15 خرداد 1384 و ساعت 01:06 ق.ظ
ویرایش شده در - و ساعت -


لینک ثابت || نطرات [--]

[عمومي , ]

اینهم کدهای سکا

 

 

SECA KEYPAGE

MINIMAX HUNGARY

Id 00 2A

Index - 0C: 88 11 0E 0F 87 EE B3 FB JUNE
Index - 0D: A9 95 1E E6 28 08 A8 0A MEI.
Index - 0E: 45 78 D3 99 FB 03 D7 E4 ----

OC : 136 017 014 015 135 238 179 251
OD : 169 149 030 230 040 008 168 010
OE : 069 120 211 153 251 003 215 228

MEDIASAT

Id 00 1C

Index - 0C: 83 70 CF 11 2F 8B 28 FA 04/01/2005
Index - 0D: 7F BA CF 52 11 23 05 CE 17/03/2005
Index - 0E: B3 18 95 82 43 32 EF 07 20/12/2002

REMOTE KEYS

OC : 131 112 207 017 047 139 040 250
OD : 127 186 207 082 017 035 005 206
OE : 179 024 149 130 067 050 239 007

ASTRO TV

Id 00 21

Index - 0C: 31 5A F8 EA 4B 5C ED 62 08/09/2004
Index - 0D: FB 65 C3 41 5E CD 92 8F 03/10/2004
Index - 0E: 64 9D E1 87 42 49 8E 36 20/12/2002

REMOTE KEYS

OC : 049 090 248 234 075 092 237 098
OD : 251 101 195 065 094 205 146 143
OE : 100 157 225 135 066 073 142 054

CANAL SAT PRO

Id 00 12

Index - 0C: D2 0F 5B BC AB F6 34 A2 JUNE
Index - 0D: 2F B8 32 67 36 5B BE A4 MEI.
Index - 0E: 7A A3 75 FA F9 9C 70 4F ----

REMOTE KEYS

OC : 210 015 091 188 171 246 052 162
OD : 047 184 050 103 054 091 190 164
OE : 122 163 117 250 249 156 112 079

ABSAT 2000

Id 00 25

Index - 0C: 4B 0D FD 0F 5B 12 A8 6A 02/03/2005
Index - 0D: 40 E0 1B 2B B0 10 F7 0A 03/04/2005
Index - 0E: 2D 1F A9 9F 18 17 D7 3A 20/12/2002

REMOTE KEYS

OC : 075 013 253 015 091 018 168 106
OD : 064 224 027 043 176 016 247 010
OE : 045 031 169 159 024 023 215 058

ZEE TV

Id 00 26

Index - 0C: C3 CE 9E 72 FE 61 13 05 29/05/2004
Index - 0D: DF 8C 99 71 03 40 73 B4 05/04/2004
Index - 0E: 97 C3 1F CB 73 48 E6 7D 13/06/2003

REMOTE KEYS

OC : 195 206 158 114 254 097 019 005
OD : 223 140 153 113 003 064 115 180
OE : 151 195 031 203 115 072 230 125

RAI

Id 00 30

Index - 0C: 68 B3 C8 7A C5 E2 BA F2 JUNE
Index - 0D: C6 04 6F 7B 34 15 B5 EE MEI.
Index - 0E: 57 32 7D C2 A8 62 B1 FB ----

REMOTE KEYS

OC : 104 179 200 122 197 226 186 242
OD : 198 004 111 123 052 021 181 238
OE : 087 050 125 194 168 098 177 251

CSD SECA 2

Id 00 64

Index - 0C: 80 D0 34 CC F5 04 B0 AD 02/03/2005
Index - 0D: 40 CA 4A 51 E9 8A D5 78 29/04/2005
Index - 0E: BA FF 4A 95 9F D5 A4 67 08/05/2004

REMOTE KEYS

OC : 128 208 052 204 245 004 176 173
OD : 064 202 074 081 233 138 213 120
OE : 186 255 074 149 159 213 164 103

CYFRA

Id 00 65

Index - 0C: EC D6 37 57 A1 7D 93 11 JUNE
Index - 0D: FE E4 55 7D 42 9F 54 8F MEI.
Index - 0E: D0 2F 36 F0 C5 B4 2F 23 ----

REMOTE KEYS

OC : 236 214 055 087 161 125 147 017
OD : 254 228 085 125 066 159 084 143
OE : 208 047 054 240 197 180 047 035

DIGITAL + SECA 2

Id 00 67

Index - 0C: 0E 7B CE 43 B7 D5 C3 72 04/05/2004
Index - 0D: 94 76 71 5A FA 37 D8 5B 08/05/2004
Index - 0E: 51 86 93 40 59 04 1C 4F 07/05/2004

REMOTE KEYS

OC : 014 123 206 067 183 213 195 114
OD : 148 118 113 090 250 055 216 091
OE : 081 134 147 064 089 004 028 079

SECA 2 TELE+

Id 00 70

Index - 0C: 76 1A 12 29 F8 5B 21 18 JUNE
Index - 0D: 91 CF 84 92 A9 10 AD 8B MEI.
Index - 0E: 07 5D C7 1B 5B B3 79 FD ----

REMOTE KEYS

OC : 118 026 018 041 248 091 033 024
OD : 145 207 132 146 169 016 173 139
OE : 007 093 199 027 091 179 121 253

SECA 2 CALCIO +

Id 00 71

Index - 0C: ED D6 98 14 F7 A0 B8 BB 01/11/2004
Index - 0D: 71 46 12 6D 8A 84 CC 36 05/10/2004
Index - 0E: 8A 0D F2 AE C8 0A 59 45 12/04/2004

REMOTE KEYS

OC : 237 214 152 020 247 160 184 187
OD : 113 070 018 109 138 132 204 054
OE : 138 013 242 174 200 010 089 069

 

 نوشته شده توسط یورواستار در یکشنبه 15 خرداد 1384 و ساعت 01:06 ق.ظ
ویرایش شده در - و ساعت -


لینک ثابت || نطرات [--]

[عمومي , ]

اینهم کدهای ایریدتو

IRDETO KEYPAGE

STREAM

Provider 00

Provider ID 02 5C 00

THIS PROVIDER HAS CHANGED TO IRDETO 2

CANAL DIGITAL

Provider 00

Provider ID 05 5F 00


Index 02: 36 FB 0D 6D 9A 3F B2 DA ../../..
Index 04: 98 09 7D 7A AA 17 51 9E ../../..
Index 06: E3 F7 C5 B5 86 8A F7 36 21/04/05
Index 08: 8D D8 29 61 44 D1 8E CF 21/04/05
Index 0A: 0A AB 85 B1 8E F6 E9 AB 28/01/05
Index OC: 6D ED A1 7A C7 6B 15 F4 14/04/05
Index 0E: FF FF FF FF FF FF FF FF ../../..
Index 10: FF FF FF FF FF FF FF FF ../../..

06 : 227 247 197 181 134 138 247 054
08 : 141 216 041 097 068 209 142 207

PRIVATE GOLD

Provider 00

Provider ID 05 5F 00

PMK - 0B 3E AD 26 F1 EE 68 28 - ../../..
PMK - 54 67 77 66 D7 8C 47 45
- ../../..
PMK - 62 A7 BE D1 0F F7 C4 7F
- ../../..
PMK - 4C 78 0A 4F 8B 32 CD 98
- ../../..
PMK - OE 76 79 8E FB BA E3 C4
- ../../..
PMK - 77 54 F3 EF 41 FF 06 A8 - ../../..

GALAXIE

Provider 00

Provider ID 01 00 00

PMK 58 34 F0 D3 0B 46 93 99 ../../.. PMK C2 C4 14 98 9E 0D 7D 7D ../../..

PREMIERE WORLD

BetaCryt encryption
Provider 10
Provider ID 12 41 00

PMK 8E 5D 4F 50 1B F5 49 62 ../../..
Service KEY 00: 8F 15 7E DC 3E 01 27 50
../../..
Index 02: 4F 99 EB D5 ED 54 F2 18 12/05/03
Index 04: 29 DD E7 82 F1 99 EE 4B ../../..
Index 06: B1 70 A2 CB 7F 1B 08 4F ../../..
Index 08: BC 42 FD BD 79 9D 51 E7 ../../..
Index 10: 6E 6B 33 80 00 D2 A7 C1 ../../..
Index 0A: 4F B5 09 63 45 D6 C7 8D ../../..
Index OC: BF 6E CB 1C 8C 63 09 F4 22/05/03
Index 0E: 67 0E 04 86 A8 EE D0 A5 19/05/03
Index 11: 4C AC 0D 7F 74 59 49 25 ../../..

ORF 1 AND 2

Provider 00
Provider ID 00 83 00

PMK 8C 61 79 21 88 D9 33 F8 ../../..
Service KEY 00 04 BB 48 67 32 40 21 B7
../../..
Index 02: A2 80 9E 50 D9 20 4E 21 ../../..
Index 04: 07 01 15 64 B9 3C B0 4C ../../..
Index 06: AF F5 19 1A CE 66 AC 1A ../../..

MEDIA VISION

Proviader 00

Provider ID 00 77 98

PMK C6 5D 48 77 FF DA B3 9A

Index 02: A7 3F 36 D9 AE D0 87 6B ../../..
Index 04: DE 02 E5 F4 90 B7 12 CA ../../..
Index 06: 60 77 87 B4 70 C8 13 7F ../../..
Index 0C: BF 9D CC ED D9 D7 D7 E5 ../../..
Index 0E: CD CA D8 C3 86 57 68 50 ../../..نوشته شده توسط یورواستار در یکشنبه 15 خرداد 1384 و ساعت 01:06 ق.ظ
ویرایش شده در - و ساعت -


لینک ثابت || نطرات [--]نوشته های قبلی...

سلام

کدهای مادر رسیورها


صفحات وبلاگ...

1 2

 

درباره وبلاگ

 وبلاگ من
ایمیل من
[yahoo]

نویسندگان

یورواستار(5)

موضوعات

عمومي(5)

آرشیو

  خرداد 1384 (5)


لینکستان

اموزش اپگرید رسیورها

پردازشگران

یورواستار


لینکدونی

یورواستار (-)
استارست (-)
آرشیو لینكدونی


جستجوخبرنامه


آمار وبلاگ

بازدید های امروز :
بازدید های دیروز :
كل مطالب :
كل نظرها :
كل بازدید ها :
افراد آنلاین : [Online]
ایحاد صفحه : -


 با تشکر از...

طراح قالب

All Powered By :
pardazeshgaran

www-eurostar-digital.Mihanblog.com